Z. Gulamadshoeva | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta