T.V. Mytnik | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta