O.A. Blokhina | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta