A.V. Gulyaev | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta