М.Х. Хасанова | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta