Б.Э. Морар | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta